БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Інформація про виконання бюджету

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Балаклія за 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника
фінансового управління

від 29 березня 2021 року № 5

Звіт про виконання
Програми управління місцевим боргом бюджету міста Балаклія за 2020 рік

Загальні положення

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом міського бюджету міста Балаклія за 2020 рік підготовлено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом».

Показники рішення Балаклійської міської ради міста №196-VІІ від 18.12.2019р. Балаклійської міської ради VІІ скликання « Про міський бюджет на 2020рік» (із змінами) в частині місцевого боргу і місцевих запозичень

Відповідно до ст. 74 Бюджетного Кодексу України та п. 7 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, наказом Міністерства фінансів України від 06 грудня 2017 року № 1005 погоджено Обсяг та умови здійснення місцевого запозичення міською радою міста Балаклія. 

Рішенням Балаклійської міської ради міста від 18 грудня 2019 року № 196-VІІ « Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами) одним із джерел надходжень до бюджету розвитку міського бюджету м. Балаклія визначено запозичення від Північної екологічної фінансової корпорації для реалізації інвестиційного проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення міста Балаклія, Україна» у сумі 10 530,0 тис. грн. та затверджені наступні показники:

– граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2020 –  10 530,0 тис. грн.;

–  обсяг платежів з погашення місцевого боргу – 3600,0 тис. грн.;

– обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу – 269,9 тис. гривень.

Відповідальним виконавцем за реалізацію інвестиційного проекту визначено управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури  міста Балаклійської  міської ради.

Боргові інструменти, за допомогою яких забезпечувалося фінансування міського бюджету м. Балаклія у 2020 році

З урахуванням надходжень коштів кредиту у 2019 році в сумі 3240,0 тис.грн на 2020 рік було заплановано фінансування міського бюджету у сумі 7560,0 тис. грн: 

за типом кредитора – зовнішнє запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації;

строк запозичення – 5 років.

Протягом 2020 року отримано запланований залишок кредиту в повному обсязі в сумі 7560,0 тис.грн.

В цілому згідно кредитного договору до міського бюджету кошти надходили:

3240,0 тис.грн – 03 жовтня 2019 року;

6480,0 тис.грн – 02 квітня 2020 року;

1080,0 тис.грн – 20 листопада 2020 року.

Відповідно до розпоряджень міського голови про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів від 20 листопада 2019 року № 495 на суму 2310,945 тис.грн, від 16 квітня 2020 року №159 на суму 4350,690 тис.грн, від 17.09.2020 року №№442,445 на суму 2586,637 тис.грн, від 22 грудня 2020 року №663 на суму 1551,728 тис.грн профінансовано на рахунок управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради кошти в сумі 10800,0 тис.грн на фінансування робіт з підвищення енергоефективності у системі вуличного освітлення міста Балаклія.

Станом на 01 січня 2021 року кошти отриманого запозичення в сумі 10800,0 тис.грн використані в повному обсязіу, залишок кредитних коштів відсутній.

i.

Структура місцевого боргу на кінець 2020 року

Відповідно до рішення Балаклійської міської ради міста від 18 грудня 2019 року № 196-VІІ « Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами)  було визначено граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня 2020 року в обсязі 10 530,0 тис. грн. На кінець 2020 року обсяг місцевого боргу склав 7371,0 тис. грн.

Оцінка досягнутих показників та ризиків, пов’язаних з управлінням місцевого боргу міського бюджету міста Балаклія

Розмiр мiсцевого боргy мiського бюджетy станом  на 31.12.2020 року склав 7371,0 тис.грн, що не перевищує граничного розмiру, визначеного рішенням Балаклійської міської ради міста від 18 грудня 2019 року № 196-VІІ « Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами).

На виконання заходів по управлінню місцевим боргом міського бюджету міста Балаклія на 2020 рік, затверджених рішенням Балаклійської міської ради від 18 грудня 2020 року № 209-VІІ, протягом 2020 року:

  •  фактично погашено кредитy згiдно графiку 3159,0 тис.грн
  • фактично погашено вiдсоткiв по кредиту згiдно графіка 204,467 тис.грн грн.,

Станом на 01.01.2021р. залишок непогашеного кредиту становить 7371,0 грн.

          За період 2019-2020 роки:

  • Погашення кредиту здійснювалось згідно графіку:

06 грудня 2019 року – 270,0 тис.грн;

13 березня 2020 року – 270,0 тис.грн;

06 червня 2020 року – 918,0 тис.грн;

04 вересня 2020 року – 918,0 тис.грн;

15 грудня 2020 року – 1053,0 тис.грн.

  • погашено вiдсоткiв 224,177 тис. грн.,

Уci платежi з погашення та обслуговування мiсцевого борry були здiйсненi вчасно та в повному обсязі.

Спiввiдношення обсягу мiсцевого боргу (7371,0 тис.грн)  на кiнець бюджетного перiоду та фактичного обсягу проведених видаткiв (40031,2 тис.грн) бюджетy розвитку мiського бюджетy склало 7,4% (з ypaxyванням коштiв, якi передаються iз загалъного фонду бюджету до бюджету розвитку (спецiалъного фонду)). Цей показник свiдчить про низький рівень боргового навантаження на мiський бюджет.

ГIитома вага видаткiв на обслyговування мiсцевого боргу в обсязi видаткiв загального фонду міського бюджету склала  0,5%, що вiдповiдає вимогам ст.. 74 Бюджетного кодексу України (не може перевищувати 10 %).

Зважаючи на вищенаведенi фактори, ризики щодо вчасного погашення та обслуговування мiсцевого боргу в 2019 роцi були мінімальними.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація роботи з виконання Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснено начальником  фінансово-господарського відділу-головним бухгалтером Балаклійської мської ради  Жидкіх А.М.

Уci платежi в рамках виконання фiнансових зобов’язанъ з погашення та обслуговування мiсцевого борry були здiйсненi вчасно та в повному обсязi.

Співпраця з рейтинговими агентствами

Кредитний рейтинг позичальника – характеризує рівень спроможності позичальника (суб’єкта рейтингування) своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за всіма зобов’язаннями відносно інших позичальників. Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників, даних про демографічну ситуацію, стан ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Показники, які впливають на збереження кредитного рейтингу:

зростання доходної частини бюджету (без урахування трансфертів) протягом 2016-2019 років, так темп росту надходжень до міського бюджету 2019 році до 2018 року становить 122,9 %, до 2017 року – 151%, до 2016 року – зростання в 253%;

достатній рівень соціально-економічного розвитку міста та збереження протягом 2016-2019 років позитивної динаміки зростання основних показників, які характеризують стан економіки міста;

відсутність гарантованого боргу міської ради.

Балаклійська міська рада ще не має кредитного рейтингу, проте має потенціал для залучення інвестицій, який має достатні можливості з обслуговування та погашення боргу.

Начальник відділу з питань фінансово-господарської діяльності – головний бухгалтер А.М.Жидкіх