БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вакантні посади

Конкурсна комісія оголошує конкурс на зайняття посади – директора комунального некомерційного підприємства «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балаклійської міської ради Харківської області

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення VIII сесії VIII скликання Балаклійської міської ради Харківської області від 30 березня 2021 року № 230 – VІII «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що є у комунальній власності Балаклійської територіальної громади Харківської області, розпорядження міського голови від 05 травня 2021 року № 290 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балаклійської міської ради

Харківської області» та від 21 травня 2021 року № 299 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балаклійської міської ради Харківської області

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балаклійської міської ради Харківської області

Скорочена найменування українською мовою:КНП «БЦПМСД» БМР ХО.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 64200, Україна, Харківська область, місто Балаклія, вулиця Соборна, будинок № 98.

Основні напрямки діяльності закладу: зазначені в Статуті підприємства (додається).

Структура закладу: затверджується директором підприємства (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: фінансовий план підприємства на 2021 рік (зі змінами) (додається).

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 26 травня 2021 року                                                                                                                                                 

Дата кінцевого строку приймання документів: 24 червня 2021 року включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 64200, Україна, Харківська область, місто Балаклія, площа Ростовцева 4, II поверх, приймальня.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05749) 2 09 37, email: usznbalmtg@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття документів претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я (чинні на дату розкриття документів претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону Україну «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу (після 17-00  24 червня 2021 року);

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».  Стаж роботи, не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три) роки, в якому передбачаються:

    • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників

діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена рішенням VIII сесії Балаклійської міської ради Харківської області VIII скликання від 30.03.2021 № 230-VIII.

Місце проведення конкурсу та адреса: Балаклійська міська рада Харківської області (64207, Україна, Харківська область, місто Балаклія, вулиця Жовтнева, 18).

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення.

Протокол №1